موقعیت‌های شغلی دیجی‌کالا

حس می‌کنید که باهوش و بااستعداد هستید و به دنبال فرصتی می‌گردید تا توانایی‌های خودتان را نشان بدهید؟! تبریک می‌گوییم! چون جای درستی را انتخاب کرده‌اید. ما همیشه با افتخار برای جوانان باهوش و سخت‌کوش، شرایطی ایجاد کرده‌ایم تا بتوانند قابلیت‌ها و استعدادهای خود را به فعلیت برسانند. این تجربه‌ی تکرارنشدنی، شاید همان فرصتی باشد که همیشه دنبالش بودید

Software EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySoftware Test EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFresh Graduates (Software Engineering)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFront-End DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFinance Systems & Processes SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofFinancialWarranty SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsFraud Investigation SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofRisk,Audit & ComplianceData Visualization Senior SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingContent QC ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsLogistics Tehran Senior ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsSeller Performance Marketing SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialVendor Onboarding & Incubation SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialGeneral Service Team LeadTehran, Iran, Islamic Republic ofHRInbound Senior Superviosr-Night ShiftTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsUX ResearcherTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyMobile Marketing Senior SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingSeller Relation SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialCommercial Planning and Reporting SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProject Management SpecilaistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialDigiStyle Onsite Merchandising SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct Marketing ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialBusiness Intelligence Team-LeadTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyOperation Analytics ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsMarketing Automation SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingAutomation & Electronic EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyEvent Specialist-Public Tour LeaderTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingData Analyst, Product TeamTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCommercial Data Analytics SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialOperations Planning ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsPlanning TraineeTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsMarketing Insight Supervisor - FashionTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingPrivate Label SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialOperation Planning SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsReturn Center SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsFinance Specialist - InventoryTehran, Iran, Islamic Republic ofFinancialB2B Sales SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialContact Center SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsDistribution Center Supervisor - UrumiyehGorgan, Iran, Islamic Republic ofOperationsSenior Finanace Reporting SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofFinancialDistribution Center Supervisor - NowshahrArdabil, Iran, Islamic Republic ofOperationsBusiness AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialOperational Performance Specialist (OPM)Tehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialInternal Procurement SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofProcurementCategory ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialCommercial International Sourcing SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialSharePoint DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyHSE SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHROperational Excellence ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialSoftware Quality Assurance SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBusiness Process Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior Partnership SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingSeller Monitoring SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialOperational Excellence SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProject Coordinator, Engineering TeamTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyConversion Rate Optimization SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior Content Marketing SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingPerformance Exellence SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsHR GeneralistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRProgram Management Specialist, AI & BigDataTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyProduct ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyProduct Sales SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct Manager, Cloud TeamTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySoftware Engineering Team-LeadTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFashion Private Label ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialOutbound Senior Supervisor-Night ShiftTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsProduct Manager, AI & BigDataTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyAdmin SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofHRBusiness Data AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialData ScientistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior CDN SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBrand Sales Manager - MobileTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialContent Creation SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsEvent SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingTechnical Talent Acquisition SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRData EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyAccount Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingBrand Sales Specialist - MobileTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialNetwork Security EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyPython DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCloud EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyPersonal AssistantTehran, Iran, Islamic Republic ofHRTechnical Support SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyData Analyst SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsPartner Support AgentTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialSenior Customer Experience SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCustomer ExperienceSocial Media SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingSystems & Methods SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsProject Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyStorage & Virtualization SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyLinux System Engineer (DevOps Team)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior Campaign SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingEmployer Branding SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRBuyerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBusiness Intelligence DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyProduct DesignerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyGraphic DesignerTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingKey Account Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercial