موقعیت‌های شغلی دیجی‌کالا

حس می‌کنید که باهوش و بااستعداد هستید و به دنبال فرصتی می‌گردید تا توانایی‌های خودتان را نشان بدهید؟! تبریک می‌گوییم! چون جای درستی را انتخاب کرده‌اید. ما همیشه با افتخار برای جوانان باهوش و سخت‌کوش، شرایطی ایجاد کرده‌ایم تا بتوانند قابلیت‌ها و استعدادهای خود را به فعلیت برسانند. این تجربه‌ی تکرارنشدنی، شاید همان فرصتی باشد که همیشه دنبالش بودید

Software EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySoftware Test EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFresh Graduates (Software Engineering)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFront-End DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBusiness Intelligence Team-LeadTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyData Analyst ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsMarketing Automation SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingAutomation & Electronic EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyEvent Specialist-Public Tour LeaderTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingData Analyst, Product TeamTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCommercial Data Analytics SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialFMCG AgentTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialOperations Planning ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsAgent Team LeadTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsPlanning TraineeTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsExpress Operations SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsMarketing Insight Supervisor - FashionTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingPrivate Label SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialSenior Talent & Leadership Development SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHROperation Planning SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsReturn Center SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsDriver Acquisition SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsContact Center SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsDistribution Center Supervisor - UrumiyehGorgan, Iran, Islamic Republic ofOperationsDistribution Center Supervisor - YazdArdabil, Iran, Islamic Republic ofOperationsOperational Performance Specialist (OPM)Tehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialAdmin SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRHSE SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofSoftware Quality Assurance SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBusiness Process Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySeller Monitoring SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialOperational Excellence SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProject Coordinator, Engineering TeamTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyConversion Rate Optimization SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior Content Marketing SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingBusiness Continuity and Crisis ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofRisk,Audit & CompliancePerformance Exellence SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsCommercial Performance AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialReverse Logistics ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsHR GeneralistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRProgram Management Specialist, AI & BigDataTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyAssociate Product ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyDark Store Senior specialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsProduct Sales SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct Manager, Cloud TeamTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySoftware Engineering Team-LeadTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFashion Private Label ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialCommercial Finance SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialOutbound Senior SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsProduct Manager, AI & BigDataTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyAdmin SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofHRBusiness Data AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialHR Business PartnerTehran, Iran, Islamic Republic ofHRSenior Data ScientistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyData ScientistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior CDN SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBrand Sales Manager - MobileTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialContent Creation ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsEvent SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingTechnical Talent Acquisition SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRData EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyAccount Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingBrand Sales Specialist - MobileTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialNetwork Security EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyPython DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCloud EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyPersonal AssistantTehran, Iran, Islamic Republic ofLegalTechnical Support SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyHuman Resources TraineeTehran, Iran, Islamic Republic ofHRData Analyst SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofPartner Support AgentTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialSenior Customer Experience SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCustomer ExperiencePR/Social Media CopywriterTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingSystems & Methods SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsProject Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyOperational Performance Specialist (Retail Excellence)Tehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialMonitoring Specialist (NOC)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyStorage & Virtualization SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyLinux System Engineer (DevOps Team)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior Campaign SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingEmployer Branding SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRBuyerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBusiness Intelligence DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySales Hunter SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct DesignerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyGraphic DesignerTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingKey Account Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercial