موقعیت‌های شغلی دیجی‌کالا

حس می‌کنید که باهوش و بااستعداد هستید و به دنبال فرصتی می‌گردید تا توانایی‌های خودتان را نشان بدهید؟! تبریک می‌گوییم! چون جای درستی را انتخاب کرده‌اید. ما همیشه با افتخار برای جوانان باهوش و سخت‌کوش، شرایطی ایجاد کرده‌ایم تا بتوانند قابلیت‌ها و استعدادهای خود را به فعلیت برسانند. این تجربه‌ی تکرارنشدنی، شاید همان فرصتی باشد که همیشه دنبالش بودید

Software EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySoftware Test EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFresh Graduates (Software Engineering)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFront-End DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyReact Native DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyOperation Planning SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsReturn Center SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsAdmin SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRProject Coordinator, Engineering TeamTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyConversion Rate Optimization SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior Content Marketing SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingBusiness Continuity and Crisis ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofRisk,Audit & CompliancePerformance Exellence SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsCommercial Performance AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialReverse Logistics ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsHR GeneralistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRUnified Communications EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyTalent Acquisition ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofHRProgram Management Specialist, AI & BigDataTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyAssociate Product ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyDark Store Senior specialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsProduct Sales SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct Manager, Cloud TeamTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySoftware Engineering Team-LeadTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyPrivate Label Category ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialContact Center SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsCommercial Finance SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialOutbound Senior SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsProduct Manager, AI & BigDataTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyAdmin SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofHRBusiness Data AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialHR Business PartnerTehran, Iran, Islamic Republic ofHRSenior Data ScientistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyData ScientistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior CDN SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyService Administration SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBrand Sales Manager - MobileTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialContent Creation ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsEvent SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingTechnical Talent Acquisition SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRData EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyAccount Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingBrand Sales Specialist - MobileTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialNetwork Security EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyPython DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCloud EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyPersonal AssistantTehran, Iran, Islamic Republic ofLegalTechnical Support SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyHuman Resources TraineeTehran, Iran, Islamic Republic ofHRData Analysis SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsPartner Support AgentTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialSenior Customer Experience SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCustomer ExperiencePR/Social Media CopywriterTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingSystem & Methods SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsProject Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyOperational Performance Senior Specialist (Retail Excellence)Tehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialMonitoring Specialist (NOC)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyStorage & Virtualization SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyLinux System Engineer (DevOps Team)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior Campaign SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingBuyerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBusiness Intelligence DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySales Hunter SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct DesignerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyGraphic DesignerTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingKey Account Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercial